Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:
TINCT, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 44 897 855
DIČ: 202 287 2489
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 100041/B
(ďalej len "predávajúci")
a
kupujúcim.
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.tinct.sk.

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.tinct.sk a sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.
Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

II. Objednávka
Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslané predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v jeho objednávke. V prípade nedoručenia potvrdenia o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje), presný popis tovaru, množstvo objednávaného tovaru a adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla).

III. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu.

IV. Odstúpenie od zmluvy
V prípade kúpy tovaru prostredníctvom webovej stránky www.tinct.sk kupujúci v zmysle § 7 ods. 6 písm. j) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, nakoľko predmetom zmluvy je predaj knihy nedodávanej v ochrannom obale.
Kupujúci má však právo odstúpiť od zmluvy, ak mu predávajúci neodošle tovar do 7 dní od úhrady kúpnej ceny.

V. Cenové podmienky
Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená na webovej stránke www.tinct.sk vždy vedľa vybraného tovaru. Uvedená kúpna cena je konečná. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.tinct.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

VI. Platobné podmienky
Platba za objednaný tovar je možná prevodným príkazom. Tovar sa expeduje až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom služieb sprostredkovateľa. K hodnote objednávky je pripočítané poštovné vo výške uverejnenej na stránke www.tinct.sk. Spoločne so zasielaným tovarom obdrží zákazník súčasne aj faktúru ako daňový doklad.

VII. Dodacie podmienky
Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru expedované v čo najkratšom termíne (bezodkladne) po potvrdení objednávky Predávajúcim a uhradení kúpnej ceny, najneskôr do 7 dní od uhradenia kúpnej ceny.

VIII. Záruka, reklamácie a sťažnosť
Zákazník získava pri kúpe tovaru vo vzťahu k vadám tovaru zakúpenému na webovej stránke www.tinct.sk záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Reklamácie môže predávajúci uplatniť prostredníctvom emailu tinct@tinct.sk.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru je povinný reklamáciu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní. Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný spísať reklamáciu a zaslať ju poštou predávajúcemu na korešpondenčnú adresu predávajúceho, predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť nasledovné údaje: identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, kontakt), adresu miesta, kde bol tovar dodaný a adresu miesta kam má byť vymenený tovar dodaný, v prípade výmeny tovaru, číslo objednávky, dátum prevzatia kupujúcim, číslo bankového účtu kupujúceho. K reklamácii musí byť priložený daňový doklad o kúpe tovaru – faktúra alebo doklad z virtuálnej registračnej poklade (ďalej len „daňový doklad“) a reklamovaný tovar. Ak k daňovému dokladu a reklamácii nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

Pri uplatňovaní reklamácie musí kupujúci predložiť originálny daňový doklad, tovar nesmie byť viditeľne fyzicky poškodený alebo niesť viditeľné znaky používania, tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol zo strany predávajúceho predaný.

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje taká reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

Kupujúci je oprávnený podať vo vzťahu k ponuke a predajom výrobkov Predávajúcim sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29.

IX. Riešenie sporov
Spor medzi kupujúcim a predávajúcim možno okrem súdnej cesty riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy Riešenia sporov online (RSO).
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

X. Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje všetkým svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. Súčasne vyhlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.tinct.sk. Predpokladom odoslania objednávky je udelenie súhlasu s podmienkami spracúvania osobných údajov predávajúcim.

XI. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.tinct.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Predpokladom odoslania objednávky je udelenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.Korešpondenčnou adresou predávajúceho je:
TINCT, s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava